Licytacje nieruchomości

« Powrót do licytacji nieruchomości

KM 529/22 OBWIESZCZENIE O LICYTACJI SPÓŁDZIELCZEGO WŁASNOŚCIOWEGO PRAWA DO LOKALU w dniu 20-03-2024r g. 12:30 OBWIESZCZENIE  O  LICYTACJI SPÓŁDZIELCZEGO WŁASNOŚCIOWEGO PRAWA DO LOKALU 

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Pabianicach Mariusz Kuźniak, na podstawie przepisu art. 953 ustawy z dnia 17 listopada 1964 r. Kodeks postępowania cywilnego (dalej: kpc) podaje do publicznej wiadomości, że  w dniu 20-03-2024 r. o godz. 12:30 w budynku Sądu Rejonowego w Pabianicach mającego siedzibę pod adresem ul. Partyzancka 105/127, 95-200 Pabianice, w sali nr VII, odbędzie się  pierwsza licytacja spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu położonego pod adresem: 95-200 Pabianice, ul. Wyszyńskiego 8/68, wpisanego do rejestru spółdzielni mieszkaniowej: Pabianicka Spółdzielnia Mieszkaniowa  (adres spółdzielni: 95-200 Pabianice ul. Zamkowa 42-44), dla którego Sąd Rejonowy w Pabianicach V Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą o numerze LD1P/00054103/2, o powierzchni użytkowej 19,50 m2, przysługującego dłużnikowi: Katarzyna Jankowska.
Suma oszacowania wynosi 113 000,00 zł, zaś cena wywołania jest równa trzy czwarte sumy oszacowania i wynosi 84 750,00 zł.
W ciągu dwóch ostatnich tygodni przed licytacją wolno oglądać lokal w dni powszednie od godz. 8.00 do godz. 16.00. W Sądzie Rejonowym w Pabianicach można przeglądać protokół opisu i oszacowania (należy powołać się na sygnaturę akt sądowych: I Co 786/23).
Zgodnie z art. 962 kpc licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania to jest 11 300,00 zł, najpóźniej w dniu poprzedzającym przetarg. 
Rękojmię należy złożyć na rachunek bankowy komornika: 
Powszechna Kasa Oszczędności Bank Polski SA Oddział 1 w Łodzi 98 10203352 0000 1602 0245 9790
Za datę złożenia rękojmi przyjmuje się dzień uznania rachunku bankowego komornika. 
Rękojmia może być również złożona w książeczce oszczędnościowej zaopatrzonej w upoważnienie właściciela książeczki do wypłaty całego wkładu stosownie do prawomocnego postanowienia sądu o utracie rękojmi.
Licytant, który nabędzie nieruchomość, zobowiązany jest do uiszczenia w Urzędzie Skarbowym właściwym miejscowo podatku PCC. 
Stawienie się jednego licytanta wystarcza do odbycia przetargu.
Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do przeprowadzenia licytacji i przybicia na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeżeli osoby te przed rozpoczęciem przetargu nie złożą dowodu, że wniosły powództwo o zwolnienie ograniczonego prawa rzeczowego lub przedmiotów razem z nim zajętych od egzekucji i uzyskały w  tym zakresie orzeczenie wstrzymujące egzekucję. Użytkowanie, służebności i prawa dożywotnika, jeżeli nie są ujawnione w księdze wieczystej lub przez złożenie dokumentu do zbioru dokumentów i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na trzy dni przed rozpoczęciem licytacji, nie będą uwzględnione w dalszym toku egzekucji i wygasną z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o przysądzeniu własności. Zgodnie z art.  976 § 1 kpc, w przetargu nie mogą uczestniczyć: dłużnik, komornik, ich małżonkowie, dzieci, rodzice i rodzeństwo oraz osoby obecne na licytacji w charakterze urzędowym, licytant, który nie wykonał warunków poprzedniej licytacji, osoby, które mogą nabyć nieruchomość tylko za zezwoleniem organu państwowego, a zezwolenia tego nie przedstawiły.