Licytacje nieruchomości

« Powrót do licytacji nieruchomości

Km 476/22 obwieszczenie o licytacji lokalu mieszkalnego 21-03-2024r o godz. 09:30 OBWIESZCZENIE  O  LICYTACJI  LOKALU MIESZKALNEGO 

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Pabianicach Mariusz Kuźniak, na podstawie przepisu art. 953 ustawy z dnia 17 listopada 1964 r. Kodeks postępowania cywilnego (dalej: kpc) podaje do publicznej wiadomości, że w dniu w dniu 21-03-2024 r. o godz. 09:30 w budynku Sądu Rejonowego w Pabianicach mającego siedzibę pod adresem: 95-200 Pabianice ul. Partyzancka 105/127, w sali nr VI, odbędzie się  pierwsza licytacja lokalu mieszkalnego stanowiącego odrębną nieruchomość  położonego  pod adresem: 95-200 Pabianice, ul. Łaska 94/88, dla którego Sąd Rejonowy w Pabianicach V Wydział Ksiąg Wieczystych nie prowadzi księgi  wieczystej o powierzchni użytkowej 38,72 m2, będącego  własnością      dłużnika: Ewa Groszyńska.

Suma oszacowania wynosi 216 000,00 zł, zaś cena wywołania jest równa trzy czwarte sumy oszacowania i wynosi 162 000,00 zł.

W ciągu dwóch ostatnich tygodni przed licytacją wolno oglądać lokal w dni powszednie od godz. 8.00 do godz. 16.00. W Sądzie Rejonowym w Pabianicach można przeglądać protokół opisu i oszacowania (należy powołać się na sygnaturę akt sądowych: I Co 940/23).
Zgodnie z art. 962 kpc licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania to jest 21 600,00 zł, najpóźniej w dniu poprzedzającym przetarg. 
Rękojmię należy złożyć na rachunek bankowy komornika: 
Powszechna Kasa Oszczędności Bank Polski SA Oddział 1 w Łodzi 98 10203352 0000 1602 0245 9790
Za datę złożenia rękojmi przyjmuje się dzień uznania rachunku bankowego komornika. 
Rękojmia może być również złożona w książeczce oszczędnościowej zaopatrzonej w upoważnienie właściciela książeczki do wypłaty całego wkładu stosownie do prawomocnego postanowienia sądu o utracie rękojmi.
Stawienie się jednego licytanta wystarcza do odbycia przetargu.
Licytant, który nabędzie nieruchomość, zobowiązany jest do uiszczenia w Urzędzie Skarbowym właściwym miejscowo podatku PCC. 
Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do przeprowadzenia licytacji i przybicia na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeżeli osoby te przed rozpoczęciem przetargu nie złożą dowodu, że wniosły powództwo o zwolnienie nieruchomości lub przedmiotów razem z nią zajętych od egzekucji i uzyskały w  tym zakresie orzeczenie wstrzymujące egzekucję. Użytkowanie, służebności i prawa dożywotnika, jeżeli nie są ujawnione w księdze wieczystej lub przez złożenie dokumentu do zbioru dokumentów i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na trzy dni przed rozpoczęciem licytacji, nie będą uwzględnione w dalszym toku egzekucji i wygasną z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o przysądzeniu własności. Zgodnie z art.  976 § 1 kpc, w przetargu nie mogą uczestniczyć: dłużnik, komornik, ich małżonkowie, dzieci, rodzice i rodzeństwo oraz osoby obecne na licytacji w charakterze urzędowym, licytant, który nie wykonał warunków poprzedniej licytacji, osoby, które mogą nabyć nieruchomość tylko za zezwoleniem organu państwowego, a zezwolenia tego nie przedstawiły. Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Pabianicach - Mariusz Kuźniak