Licytacje nieruchomości

« Powrót do licytacji nieruchomości

Km 1780/18 OBWIESZCZENIE O DRUGIEJ LICYTACJI NIERUCHOMOŚCI OBWIESZCZENIE  O  DRUGIEJ  LICYTACJI  NIERUCHOMOŚCI 

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Pabianicach Mariusz Kuźniak na podstawie przepisu art. 953 Kodeksu postępowania cywilnego podaje do publicznej wiadomości, że w dniu 24-03-2021 r. o godz. 11:30 w budynku Sądu Rejonowego w Pabianicach mającego siedzibę pod adresem: 95-200 Pabianice ul. Partyzancka 105/127, odbędzie się druga licytacja nieruchomości  zabudowanej   położonej pod adresem: 95-081 Dłutów, ul. Główna 48, w obrębie 0004 Dłutów, oznaczonej jako 3 działki ewidencyjne nr 215,216,217 o łącznej pow. 0,5900 ha, dla której Sąd Rejonowy w Pabianicach  V Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą o numerze LD1P/00045628/2, zabudowanej wolnostojącym budynkiem mieszkalnym jednorodzinnym, 1-kondygnacyjnym, niepodpiwniczonym z poddaszem nieużytkowym o powierzchni około 112m2, (powierzchnia zabudowy na podstawie pomiarów własnych biegłego, kartoteka budynków nie jest prowadzona na terenie Dłutowa). Na terenie posesji znajdują się ponadto: budynek gospodarczy z kuchnią letnią i 3 pomieszczeniami gospodarczo-warsztatowymi o pow. 105,2 m2, wiata magazynowa o pow. 33,7m2, budynek dawnej obory o pow. 38,5 m2, budynek dawnej stodoły o pow. 159,6 m2, budynek dawnej pieczarkarni o pow. 59,0 m2 będącej  własnością dłużnika: Piotra Tomaszewskiego.

Suma oszacowania wynosi 329 000,00 zł, zaś cena wywołania jest równa dwie trzecie sumy oszacowania i wynosi 219 333,32 zł.
Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, to jest 32 900,00 zł najpóźniej w dniu poprzedzającym przetarg.

 Rękojmia powinna być złożona w gotówce w kancelarii komornika albo na rachunek bankowy komornika:
Powszechna Kasa Oszczędności Bank Polski SA Oddział 1 w Łodzi 98 10203352 0000 1602 0245 9790 

Rękojmia może być również złożona w książeczce oszczędnościowej zaopatrzonej w upoważnienie właściciela książeczki do wypłaty całego wkładu stosownie do prawomocnego postanowienia sądu o utracie rękojmi.

Licytant, który nabędzie nieruchomość, zobowiązany jest do uiszczenia w Urzędzie Skarbowym właściwym miejscowo podatku PCC. 
Zgodnie z przepisem art. 976 § 1 kpc w przetargu nie mogą uczestniczyć osoby, które mogą nabyć nieruchomość tylko za zezwoleniem organu państwowego, a zezwolenia tego nie przedstawiły oraz inne osoby wymienione w tym artykule.

W ciągu dwóch ostatnich tygodni przed licytacją wolno oglądać lokal w dni powszednie od godz. 8.00 do godz. 18.00 oraz przeglądać w Sądzie Rejonowym w Pabianicach akta postępowania egzekucyjnego (należy powołać się na sygnaturę akt sądowych: I Co 513/20).

Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do licytacji i przysądzenia własności na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeżeli osoby te przed rozpoczęciem przetargu nie złożą dowodu, że wniosły powództwo o zwolnienie nieruchomości lub przedmiotów razem z nią zajętych od egzekucji i uzyskały w  tym zakresie orzeczenie wstrzymujące egzekucję.

Użytkowanie, służebności i prawa dożywotnika, jeżeli nie są ujawnione w księdze wieczystej lub przez złożenie dokumentu do zbioru dokumentów i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na trzy dni przed rozpoczęciem licytacji, nie będą uwzględnione w dalszym toku egzekucji i wygasną z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o przysądzeniu własności.


 Komornik Sądowy

 Mariusz Kuźniak