Licytacje nieruchomości

« Powrót do licytacji nieruchomości

Km 839/19 OBWIESZCZENIE O PIERWSZEJ LICYTACJI NIERUCHOMOŚCI OBWIESZCZENIE  O  PIERWSZEJ  LICYTACJI  NIERUCHOMOŚCI 

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Pabianicach Mariusz Kuźniak na podstawie przepisu art. 953 Kodeksu postępowania cywilnego podaje do publicznej wiadomości, że w dniu 23-04-2021 r. o godz. 10:30 w budynku Sądu Rejonowego w Pabianicach mającego siedzibę pod adresem ul. Partyzancka 105/127, 95-200 Pabiainice w sali nr VIII, odbędzie się pierwsza licytacja nieruchomości gruntowej położonej  pod adresem: 95-030 Rzgów, Starowa Góra ul. Ogrodowa 23-25, w obrębie 14, oznaczonej jako dwie niezabudowane działki ewidencyjne nr 68/36 i 68/37 o łącznej pow. 1154 m2, dla której Sąd Rejonowy w Pabianicach  V Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą o numerze LD1P/00025479/6, będącej  własnością dłużników: małż. Teresy i Stanisława Matuszczak na zasadach małżeńskiej wspólności ustawowej.

Suma oszacowania wynosi 177 000,00 zł, zaś cena wywołania jest równa trzy czwarte sumy oszacowania i wynosi 132 750,00 zł.

Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, to jest 17 700,00 zł najpóźniej w dniu poprzedzającym przetarg.

 Rękojmia powinna być złożona w gotówce w kancelarii komornika albo na rachunek bankowy komornika:
Powszechna Kasa Oszczędności Bank Polski SA Oddział 1 w Łodzi 98 10203352 0000 1602 0245 9790 
Rękojmia może być również złożona w książeczce oszczędnościowej zaopatrzonej w upoważnienie właściciela książeczki do wypłaty całego wkładu stosownie do prawomocnego postanowienia sądu o utracie rękojmi.
Licytant, który nabędzie nieruchomość, zobowiązany jest do uiszczenia w Urzędzie Skarbowym właściwym miejscowo podatku PCC. 
Zgodnie z przepisem art. 976 § 1 kpc w przetargu nie mogą uczestniczyć osoby, które mogą nabyć nieruchomość tylko za zezwoleniem organu państwowego, a zezwolenia tego nie przedstawiły oraz inne osoby wymienione w tym artykule.

W ciągu dwóch ostatnich tygodni przed licytacją wolno oglądać lokal w dni powszednie od godz. 8.00 do godz. 18.00 oraz przeglądać w Sądzie Rejonowym w Pabianicach akta postępowania egzekucyjnego (należy powołać się na sygnaturę akt sądowych: I Co 1051/19).
Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do licytacji i przysądzenia własności na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeżeli osoby te przed rozpoczęciem przetargu nie złożą dowodu, że wniosły powództwo o zwolnienie nieruchomości lub przedmiotów razem z nią zajętych od egzekucji i uzyskały w  tym zakresie orzeczenie wstrzymujące egzekucję.
Użytkowanie, służebności i prawa dożywotnika, jeżeli nie są ujawnione w księdze wieczystej lub przez złożenie dokumentu do zbioru dokumentów i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na trzy dni przed rozpoczęciem licytacji, nie będą uwzględnione w dalszym toku egzekucji i wygasną z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o przysądzeniu własności.

Komornik Sądowy
Mariusz Kuźniak