Licytacje nieruchomości

« Powrót do licytacji nieruchomości

Km 2202/13 obwieszczenie o licytacji nieruchomości 08-06-2022 o godz. 10:30 OBWIESZCZENIE  O  PIERWSZEJ  LICYTACJI  NIERUCHOMOŚCI 

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Pabianicach Mariusz Kuźniak na podstawie przepisu art. 953 Kodeksu postępowania cywilnego podaje do publicznej wiadomości, że w dniu 08-06-2022 r. o godz. 10:30 w budynku Sądu Rejonowego w Pabianicach mającego siedzibę pod adresem ul. Partyzancka 105/127, 95-200 Pabianice, odbędzie się pierwsza licytacja nieruchomości zabudowanej   położonej pod adresem: 95-200 Pabianice, ul. Boczna 13, Pabianice, dla której Sąd Rejonowy w Pabianicach  V Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą o numerze LD1P/00022117/0, 
o powierzchni 0,0227 ha, zabudowanej murowanym budynkiem o pow. zabudowy 234 m2, będącej  własnością dłużnika: Joanna Gos.
Suma oszacowania wynosi 265 680,00 zł brutto (w tym podatek VAT 49 680,00 zł), zaś cena wywołania jest równa trzy czwarte sumy oszacowania i wynosi 199 260,00 zł brutto (w tym podatek VAT 37 260,00 zł).
Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, to jest 26 568,00 zł najpóźniej w dniu poprzedzającym przetarg. Rękojmia powinna być złożona w gotówce w kancelarii komornika albo na rachunek bankowy komornika:

Powszechna Kasa Oszczędności Bank Polski SA Oddział 1 w Łodzi 98 10203352 0000 1602 0245 9790 

Rękojmia może być również złożona w książeczce oszczędnościowej zaopatrzonej w upoważnienie właściciela książeczki do wypłaty całego wkładu stosownie do prawomocnego postanowienia sądu o utracie rękojmi.
Zgodnie z przepisem art. 976 § 1 kpc w przetargu nie mogą uczestniczyć osoby, które mogą nabyć nieruchomość tylko za zezwoleniem organu państwowego, a zezwolenia tego nie przedstawiły oraz inne osoby wymienione w tym artykule.
W ciągu dwóch ostatnich tygodni przed licytacją wolno oglądać lokal w dni powszednie od godz. 8.00 do godz. 16.00 oraz przeglądać w Sądzie Rejonowym w Pabianicach protokół opisu i oszacowania (należy powołać się na sygnaturę akt sądowych: I Co 109/21).
Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do licytacji i przysądzenia własności na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeżeli osoby te przed rozpoczęciem przetargu nie złożą dowodu, że wniosły powództwo o zwolnienie nieruchomości lub przedmiotów razem z nią zajętych od egzekucji i uzyskały w  tym zakresie orzeczenie wstrzymujące egzekucję.
Użytkowanie, służebności i prawa dożywotnika, jeżeli nie są ujawnione w księdze wieczystej lub przez złożenie dokumentu do zbioru dokumentów i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na trzy dni przed rozpoczęciem licytacji, nie będą uwzględnione w dalszym toku egzekucji i wygasną z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o przysądzeniu własności.

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Pabianicach Mariusz Kuźniak