Licytacje nieruchomości

« Powrót do licytacji nieruchomości

KMP 20/14 obwieszczenie o licytacji ułamkowej części nieruchomości 01-03-2023r. o godz. 10:30 OBWIESZCZENIE  O  LICYTACJI  UŁAMKOWEJ CZĘŚCI NIERUCHOMOŚCI 

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Pabianicach Mariusz Kuźniak na podstawie przepisu art. 953 ustawy z dnia 17 listopada 1964 r. Kodeks postępowania cywilnego (dalej: kpc) podaje do publicznej wiadomości, że w dniu 01-03-2023 r. o godz. 10:30 w budynku Sądu Rejonowego w Pabianicach mającego siedzibę pod adresem ul. Partyzancka 105/127, 95-200 Pabianice, w sali nr  VI, odbędzie się pierwsza licytacja udziału wynoszącego 1/2 części nieruchomości zabudowanej położonej  pod adresem: 95-054 Ksawerów, Wola Zaradzyńska 15, dla której Sąd Rejonowy w Pabianicach V Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą o numerze LD1P/00007442/6, o powierzchni 0,0461 ha. Zabudowę nieruchomości, stanowią 3 budynki, w tym budynek mieszkalny jednorodzinny o pow. zabudowy 61 m2 oraz uzupełniająca zabudowa gospodarcza – 2 budynki niemieszkalne o pow. zabudowy odpowiednio 36 m 2 i 14 m2, przysługującego dłużnikowi: Radosław Odbieżałek.
Suma oszacowania w/w udziału wynosi 141 500,00 zł, zaś cena wywołania stanowi trzy czwarte sumy oszacowania i wynosi 106 125,00 zł.
Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, to jest 14 150,00 zł najpóźniej w dniu poprzedzającym przetarg. Rękojmia powinna być złożona w gotówce w kancelarii komornika albo na rachunek bankowy komornika:

Powszechna Kasa Oszczędności Bank Polski SA Oddział 1 w Łodzi 98 10203352 0000 1602 0245 9790 

Rękojmia może być również złożona w książeczce oszczędnościowej zaopatrzonej w upoważnienie właściciela książeczki do wypłaty całego wkładu stosownie do prawomocnego postanowienia sądu o utracie rękojmi.
Zgodnie z przepisem art. 976 § 1 kpc w przetargu nie mogą uczestniczyć osoby, które mogą nabyć nieruchomość tylko za zezwoleniem organu państwowego, a zezwolenia tego nie przedstawiły oraz inne osoby wymienione w tym artykule.
W ciągu dwóch ostatnich tygodni przed licytacją wolno oglądać nieruchomość w dni powszednie od godz. 8.00 do godz. 16.00 oraz przeglądać w Sądzie Rejonowym w Pabianicach protokół opisu i oszacowania (należy powołać się na sygnaturę akt sądowych: I Co 453/22).
Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do licytacji i przysądzenia własności na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeżeli osoby te przed rozpoczęciem przetargu nie złożą dowodu, że wniosły powództwo o zwolnienie prawa użytkowania wieczystego nieruchomości lub przedmiotów razem z nim zajętych od egzekucji i uzyskały w  tym zakresie orzeczenie wstrzymujące egzekucję.
Użytkowanie, służebności i prawa dożywotnika, jeżeli nie są ujawnione w księdze wieczystej lub przez złożenie dokumentu do zbioru dokumentów i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na trzy dni przed rozpoczęciem licytacji, nie będą uwzględnione w dalszym toku egzekucji i wygasną z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o przysądzeniu własności.

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Pabianicach - Mariusz Kuźniak